Powiadomienie o plikach cookie.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 Polityka cookies.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresami: Internet Explorer, Firefox lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • 665 844 444

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Definicje.

 1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży
 2. Sprzedający - Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „SKAMER – ACM” Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177543, NIP: 8730006433, REGON: 005706590.
 3. Kupujący - składający zamówienie.
 4. Zamówienie - oznacza zamówienie Kupującego na towar. Akceptacja zamówienia przez Sprzedającego, z uwzględnieniem postanowień OWS, skutkuje zawarciem umowy.

II. Warunki zawarcia i realizacji umowy.

 1. Kupujący i Sprzedający mogą być w dalszej części OWS nazywani Stronami.
 2. OWS wiążą Strony jeżeli zostały doręczone. Za doręczenie uważa się dostępność opublikowanych OWS na stronie www.skamer.pl oraz wyciąg z OWS na ofercie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze lub fakturze pro-forma.
 3. OWS wiążą strony tylko w takim zakresie, jaki nie jest odmiennie uregulowany w łączącej strony umowie lub indywidualnym zamówieniu Kupującego. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy lub zamówienia i OWS pierwszeństwo mają postanowienia umowy lub zamówienia.
 4. Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu dokumenty rejestrowe: odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG, zaświadczenia o nr REGON i NIP
 5. Zamówienie może być złożone e-mailem, faxem, pocztą, telefonicznie. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją OWS.
 6. Sprzedaż oraz dostarczenie towaru, w tym warunki i termin dostarczenia oraz warunki płatności następują zgodnie z warunkami oferty lub zaakceptowanymi warunkami zamówienia, o ile nie ustalono indywidualnych warunków sprzedaży.
 7. Zamówienie wymaga akceptacji przez Sprzedającego. Brak zgłoszonych zmian lub uzupełnień uważa się za akceptację realizacji zamówienia Kupującego na warunkach w nim zawartych. W przypadku zmian lub uzupełnień zamówienia, jako wiążące, przyjmuje się warunki zaakceptowane przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający zastrzega prawo wstrzymania się ze sprzedażą lub realizacją dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot zamówienia, jeżeli na dzień zamówienia istnieją należności przysługujące Sprzedającemu od Kupującego, niezależnie od podstawy ich powstania, których termin zapłaty minął. Prawo to przysługuje Sprzedającemu do czasu uregulowania należności.
 9. Rozliczenie kwoty wyrażonej w walucie EURO, USD lub innej walucie obcej następuje po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 10. Faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
 11. Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do uiszczenia wszelkich należności.
 12. Niezapłacenie należności w terminie uprawnia Sprzedającego do naliczenia odsetek ustawowych oraz do ewentualnego zbycia wierzytelności.

III. Gwarancja i odpowiedzialność.

 1. Standardowy okres gwarancji na wady fizyczne towaru wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty dostarczenia towaru Kupującemu.
 2. Na podstawie udzielonej gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, dokumentem gwarancyjnym jest faktura Sprzedającego.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą niż określono powyżej odpowiedzialność Sprzedającego za wady fizyczne towaru. Sprzedający nie odpowiada za utracone zyski i straty pośrednie Kupującego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań, jeśli niewykonanie lub niewłaściwie wykonanie spowodowane było działaniem siły wyższej. Za „siłę wyższą” uważane będą wszystkie zdarzenia jakich nie da się przewidzieć w chwili złożenia zamówienia lub zawarcia umowy ani im zapobiec i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych, w tym również danych osobowych, wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Wszelkie spory sądowe wynikłe między Stronami w związku z realizacją zamówień i umów objętych niniejszymi OWS rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „SKAMER-ACM” Sp. z o. o.

O nas

Serdecznie witamy Państwa
na stronie Firmy SKAMER-ACM.

Firma za cel swojego funkcjonowania przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki w każdej dziedzinie gospodarki.

Z ostatniej chwili

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501